Dla Rodziców

Dyrekcja Szkoły informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się zebrania wychowawców klas z Rodzicami i opiekunami uczniów w następujących terminach:

– 17 września 2019 r. godz. 18.00

– 20 listopada 2019 r. godz. 18.00

– 20 marzec 2020 r. godz. 18.00

– 13 maja 2020 r. godz. 18.00

ZAPRASZAMY

RADA RODZICÓW

przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

os. Szkolne 18

31-977 Kraków

adres e-mail: rodzice_zsz2@zsz2.edu.pl

Konto nr – 17 1020 2892 0000 5102 0017 3633 PKO BP VI O/Kraków

(w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.