Patron Szkoły – Imię Szkoły

30 sierpnia 2017 roku Rada Miasta Krakowa jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania naszej szkole imienia STUDENCKIEGO KOMITETU SOLIDARNOŚCI.

UCHWAŁA NR LXXXI/1962/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania imienia Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 18.

UCHWAŁA NR LXXXI/1962/17
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadania imienia Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 18. Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60, poz. 949) oraz § 1 ust. 3 załącznika nr 5a i § 1 ust. 3 załącznika nr 5b do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146,
poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75, z 2007 r. Nr 35, poz. 222, z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 18, nadaje się imię Studenckiego Komitetu Solidarności.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec