Dostępność strony

Deklaracja dostępności strony Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla serwisu internetowego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie


Data publikacji strony internetowej:
01.09.2017 r.


Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.04.2020 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1.  Układ zastosowany na stronie utrudnia poruszanie się przy pomocy klawiszy „spacja” i „tab”- ze względu na zastosowany szablon WordPress

2.  Częściową walidację strony w HTML – przeprowadzoną za pomocą validator.w3.org  – wynikającą z zastosowanych skryptów w javascript oraz rozwiązań w arkuszu stylów.

3.  Zbyt mały kontrast pomiędzy wybranymi tekstami i linkami, a pozostałym tłem. Szczegółowe elementy strony zostały sprawdzone za pomocą narzędzia: “wave webaim” i będą aktualizowane na bieżąco w celu poprawy dostępności.

4. Należy wprowadzić wyróżniki kolorystyczne dla tekstu pojawiającego się
w odniesieniu do ważnych informacji z punktu widzenia działania organizacji szkolnej.

5. Materiały multimedialne – filmy promocyjne nie posiadają audiodeskrypcji.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób
z niepełnosprawnościami:

 

1. Strona posiada na wybranych podstronach kontrastowy tekst  – przetestowano za pomocą programu ze strony: https://www.checkmycolours.com

2. Strona posiada układ responsywny, który ułatwia korzystanie z niej na urządzeniach mobilnych oraz w orientacji poziomej.

3. Większość zdjęć posiada alternatywny opis.

4. Większość odnośników posiada wyróżnienie.

5. Teksty zamieszczone na stronie są sprawdzane pod kontem poprawności językowej.

6. Pozytywna walidacja formularza.

7. Większość dokumentów została zamieszczona w formacie PDF.

8. Zrozumiałość tekstu i logiczna hierarchia struktury strony.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Palonek, adres poczty elektronicznej zsz2@zsz2.edu.pl,  tel. 12 6441939.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony RPO.

Dostępność architektoniczna 

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 , znajdziecie Państwo na stronie Dostępność architektoniczna (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=115533).

1. Wejście główne do budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 jest usytuowane od strony ul. Wojciechowskiego, ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.  Od strony boiska szkoły znajdują sie dwa wejścia, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne.

2. W budynku na każdym poziomie (parter i 1,2, 3 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu  znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.

3. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Na terenie szkoły nie ma  się parkingu dla samochodów.

5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

6.  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Oświadczenie sporządzono dnia:  22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Korzystając z dostępnych narzędzi do diagnostyki i analizy dostępności.

Raporty

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Technikum Nr 2

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2