Internat

Kontakt z Internatem ZSZ nr 2

[wp-svg-icons icon="phone" wrap="i"] 12 644 40 11

pokój wychowawców

[wp-svg-icons icon="phone" wrap="i"] 12 644 14 25

sekretariat uczniowski

[wp-svg-icons icon="phone" wrap="i"] 12 644 19 39

sekretariat dyrektora szkoły

 

[wp-svg-icons icon="mail-2" wrap="i"] INTERNAT@ZSZ2.EDU.PL

W celu przesłania zwolnienia lub usprawiedliwienia
w trybie pilnym prosimy pisać do wychowawców

[wp-svg-icons icon="home" wrap="i"]dane kontaktowe

OS. SZKOLNE 19, 31-977 Kraków
Internat Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
w Krakowie

Kwaterowanie do internatu w niedzielę 1 września 2019 od godziny 14.00

Podania o przyjecie do internatu na rok szkolny 2019/2020 są dostępne do pobrania w pokoju wychowawców w internacie, w sekretariacie szkoły oraz w wersji elektronicznej (do wydruku) w zakładce „do pobrania”.Podania należy składać w sekretariacie uczniowskim Zespołu Szkól zawodowych nr 2 lub, poza godzinami pracy sekretariatu, w internacie.Pod uwagę będą brane podania dostarczone w wersji papierowej, kompletne, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia lub, w wyjątkowych przypadkach, skany podania przesłane na adres sekretariatu uczniowskiego ZSZ nr 2 lub internatu.
Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do Internatu znajdować się będzie w internacie na tablicy ogłoszeń w szkole i internacie (parter).

TERMINARZ REKRUTACJI:

Składanie podań o kontynuację zamieszkania – do 10.06.2019

Składanie podań o zamieszkanie w internacie nowych osób – do 5.07.2019

Lista zakwalifikowanych do przyjęcia – 5.07.2019 godz. 12.00

Termin dostarczania zaświadczeń o przyjęciu do szkoły – do 12.07.2019

Ostateczna lista przyjętych do internatu – 12.07.2019 godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca (w miarę wolnych miejsc) – 19.08.2019 – 28.08.2019

Lista przyjętych w rekrutacji uzupełniającej – 28.08.2019

Zasady przyjęcia do internatu:

W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie

Następnie uczniowie innych szkół kontynuujący pobyt, po uzyskaniu pozytywnej opinii RWI.

W miarę wolnych miejsc przyjmowani będą uczniowie innych szkół ponadpodstawowych – kandydaci do internatu.

Kryteria brane pod uwagę przy przyjęciu do internatu:

W przypadku kandydata niepełnoletniego:

1.Wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
2. Niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -1 pkt
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata -1 pkt
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
6.Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt
7.Kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu – 1 pkt
8.Szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów) – 1 pkt
9.Kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej publicznej szkoły średniej – 1 pkt
10.Kandydat objęty pomocą materialną organizacji pozarządowych -1 pkt
11.Osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt
12.Odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych lub długotrwałe odroczenie z powodów zdrowotnych – 5 pkt

W przypadku kandydata pełnoletniego:

1.Wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
2.Niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
3.Niepełnosprawność dziecka kandydata – 1 pkt
4.Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę -1 pkt
5.Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata -1 pkt
6.Kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu -1 pkt
7.Szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów) – 1 pkt
8.Kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu – 1 pkt
8.Szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów) – 1 pkt
9.Kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej publicznej szkoły średniej – 1 pkt
10.Kandydat objęty pomocą materialną organizacji pozarządowych -1 pkt
11.Osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 1 pkt
12.Odbycie obowiązkowych szczepień ochronnych lub długotrwałe odroczenie z powodów zdrowotnych – 5 pkt

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:

W przypadku punktów 1-7 oświadczenie na podaniu.

W przypadku pkt 8-13 dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia są:

1) dla kryterium określonego w punkcie 8 – oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do bursy,

2) dla kryterium określonego w punkcie 9 – kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata,

3) dla kryterium określonego w punkcie 10 – zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły,

4) dla kryterium określonego w punkcie 11 – zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową,

5) dla kryterium określonego w punkcie 12 – kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej.

6) dla kryterium określonego w punkcie 13 – zaświadczenie lekarskie o odbyciu obowiązkowych szczepień ochronnych lub długotrwałego odroczenia z powodów zdrowotnych albo inny dokument (np. kserokopia książeczki zdrowia) stwierdzający odbycie szczepień.

Każdy kandydat składając podanie zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wyszczególnionych kryteriów, na życzenie Internatu.

W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość nieprzyznania miejsca w internacie wychowankom, którzy złożyli podania o kontynuowanie zamieszkania w internacie w roku szkolnym 2019/2020, a nie są uczniami Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

Wówczas o przyjęciu do internatu decydować będą następujące kryteria:

Pozytywna opinia Zespołu Wychowawców.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą wychowankowie, którzy uzyskali pozytywną opinię Rady Wychowawców Internatu (przestrzegali zasady Regulaminu Internatu, wykazali się aktywnością w pracy na rzecz internatu, osiągają dobre wyniki w nauce).

Odległość od miejsca zamieszkania.

Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie.

Sytuacja rodzinna i materialna kandydata.

Powyższe zasady opracowano na podstawie:

Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r.

Uchwały nr XV/290/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2019 r.

Regulaminu Internatu ZSZ Nr 2.

I.

KWATEROWANIE

Kierownik Internatu informuje, że podczas kwaterowania, w pierwszych dniach września, z dziećmi do internatu przyjeżdżają obowiązkowo Rodzice. Pełnoletni uczniowie (tzn. Ci, którzy do 1 września 2019 r. ukończyli 18 lat) mogą przyjechać do placówki sami.

Wszyscy w dniu zakwaterowania (Rodzice/Opiekunowie i pełnoletni Uczniowie) podpisują osobiście umowy o zakwaterowanie . Uczeń bez podpisanej umowy nie zostanie zakwaterowany – nie jest mieszkańcem i nie ma prawa przebywać w internacie.

Dla przyspieszenia procedury przyjęcia we wrześniu – co jest bardzo zalecane ze względu na kolejki i długi czas oczekiwania na załatwienie wszystkich formalności – Rodzice mogą pobrać ze strony www.zsz2.edu.pl z zakładki Internat/do pobrania druki ankiety i zgłoszenia pobytu czasowego (meldunek czasowy itp.). Druki można wypełnić na komputerze, wydrukować dwustronnie i podpisać. Można też wydrukować dwustronnie i wypełnić je ręcznie. Na ankiecie znakiem „x” należy zaznaczyć wszystkie pola „□”.

Pełnomocnicy Rodziców mogą podpisywać dokumenty po przedłożeniu w internacie oryginału pełnomocnictwa i dokumentu tożsamości.

II.

UMOWA

Podstawą zamieszkania ucznia w internacie jest podpisanie przez Rodzica/Opiekuna/ pełnoletniego Ucznia umowy w sprawie zamieszkania ucznia w internacie w roku szkolnym 2019/2020. W dniu zakwaterowania ww. podpisują w obecności Kierownika Internatu umowę, która, po podpisaniu przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 , jest przekazywana świadczeniobiorcy .

III.

OPŁATY

Opłaty należy wnosić w wysokości i terminie wskazanym w podpisanej umowie na konto Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, os Szkolne 18, 31-977 Kraków nr: 93 1020 2892 0000 5902 0590 9520 z dopiskiem „za pobyt w internacie (nazwisko i imię ucznia) ……………………………………….. w miesiącu ………………” . Należność należy wpłacić po zapoznaniu się z jej wysokością w pokoju wychowawców 100 w następnym miesiącu pobytu, za który należności zostały wyliczone (np. za pobyt ucznia we wrześniu płacimy w październiku). Koszt pobytu w każdym miesiącu rożni się. Nie zalecamy więc składania w bankach zlecenia stałego. Bardzo prosimy o wpłacanie dokładnie takiej kwoty (co do grosza jak wyliczona przez internat) ponieważ nadpłaty powodują konieczność zwrotów na konto a niedopłaty generują odsetki. Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłat. Obowiązuje termin wpływu środków na konto ZSZ2.

IV.

REGULAMINY I ZWYCZAJE

Przed podpisaniem umowy prosimy Rodziców i Uczniów o zapoznanie się w dniach 01-02.09.2019 r. z regulaminami i zwyczajami umieszczonymi w zakładce „Internat” na stronie internetowej www.zsz2.edu.pl lub podczas przyjęcia do internatu w placówce. Podczas podpisywania ankiety ucznia Rodzice potwierdzają znajomość ww. regulaminów i zwyczajów własnoręcznym podpisem, zobowiązując się tym samym, do ich przestrzegania. Mieszkańcy zostają zapoznani z ww. podczas pierwszych zajęć z wychowawcą (prosimy jednak aby wraz z Rodzicami wcześniej przestudiowali treść zapisów).

V.

ANKIETA I DANE OSOBOWE

Podczas wypełniania pobranej ze strony internatowej ankiety wychowanka prosimy o podanie wszelkich możliwych form kontaktu z Państwem i Dzieckiem. Brak numeru telefonu czy adresu e-mail uniemożliwi kontakt (np. przesłanie przez Państwa zwolnienia dziecka na noc do domu czy przesłania innej informacji na piśmie). Prosimy by na ankiecie złożyli podpisy oboje Rodzice/Opiekunowie oraz Uczniowie i inne osoby, których zawarte w ankiecie dane dotyczą.

VI.

ZAMELDOWANIE

Każdy Mieszkaniec internatu podlega obowiązkowi meldunkowemu.

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej:

Składają formularz zgłoszenia pobytu czasowego (do pobrania w zakładce „Internat”). Formularz należy wypełnić czytelnie. Formularz podbija pieczęcią Pełnoletni Uczniowie podpisują formularz sami, za małoletnich dokument podpisują Rodzice/ Opiekunowie. Kierownik Internatu potwierdza prawo do zameldowanie pieczęcią internatu.

Do formularza załącza się kserokopię dowodu osobistego mieszkańca (o ile taki został wydany).

Uczniowie/Rodzice obywateli RP mogą dokonać zameldowania samodzielnie w Urzędzie Miasta Krakowa (najbliższa siedziba urzędu: os. Zgody 2, pok. 18) lub za pośrednictwem Kierownika Internatu poprzez złożenie na Jego ręce ww. dokumentów.

Obywatele innych krajów

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkiem rodziny takiego cudzoziemca przedstawia:

-wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego (do pobrania w zakładce „Internat”). Kierownik Internatu potwierdza prawo do zameldowanie pieczęcią internatu.

– ważny dokument podróży (paszport i jego kserokopię),

– wizę (i jej kserokopię).

Jeśli wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE — przygotuj zamiast wizy JEDEN z następujących dokumentów:

– tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

– karta pobytu,

– zgoda na pobyt tolerowany,

– zezwolenie na pobyt czasowy,

– zezwolenie na pobyt stały,

– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

– decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

W związku z koniecznością okazania oryginałów wskazanych dokumentów cudzoziemiec ten nie może dokonać zameldowania przez Internet. Musi zgłosić się do UMK osobiście.

Uczeń – obcokrajowiec, który w dniu meldowania jest pełnoletni dokonuje zameldowana sam. Za ucznia małoletniego formalności załatwiają Rodzice/Opiekunowie Prawni przedstawiając podczas formalności dokument tożsamości (paszport, itp.). Jeżeli Rodziców reprezentuje podczas załatwiania formalności Pełnomocnik– w formularzu wpisuje się Jego dane i to On zgłasza w urzędzie zgłoszenie pobytu czasowego (przedstawiając oryginał pełnomocnictwa i dokument tożsamości).

W przypadku braku wizy na termin krótszy niż do końca roku szkolnego uczniowie są meldowani na okres aktualności wizy, lub, w przypadku jej braku – na okres 3 miesięcy.

Opłaty za zameldowanie (wnoszone w UMK)

Czynność zameldowania jest wolna od opłat
Wydanie ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY * podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 200 6 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami).

Po zameldowaniu ucznia rodzice/Opiekunowie/Pełnomocnicy przedstawiają Kierownikowi Internatu ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY (opłata skarbowa w UMK) lub, w przypadku nadania numeru PESEL podczas pierwszego zameldowania na terenie RP – poświadczenie nadania numeru.

VII.

POŚCIEL

Kierownik Internatu informuje, ze internat nie wypożycza pościeli i bielizny pościelowej.

VIII.

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA INTERNATU

RZECZY NIEZBĘDNE:

pościel: kołdra, poduszka
bielizna pościelowa: poszwa, poszewka, prześcieradło
rzeczy osobiste
klapki pod prysznic
miękkie pantofle
przybory toaletowe (w tym papier toaletowy)
naczynia, sztućce
pojemnik na żywność do szafki (podpisany)
pojemnik na żywność do lodówki (podpisany)
płyn do mycia naczyń, gąbki, ściereczki, wieszaki do szafy
worki do kosza na śmieci 35l

RZECZY PRZYDATNE I MILE WIDZIANE:

proszek/płyn do prania
płyn do płukania tkanin
obrus na stolik 75×75 cm (115×115 cm)
zielone rośliny doniczkowe
lampka do nauki
obraz na ścianę (za zgodą kierownika internatu)
bibeloty i inne przedmiot, które umilą Mieszkańcowi pobyt w internacie a są bezpieczne i estetyczne
stojąca suszarka do bielizny
Internat zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych dni wyjazdowych w przypadku konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów lub przyjęcia ofiar kataklizmów z terenu Polski.

[wp-svg-icons icon="user-3" wrap="i"]

AGNIESZKA RACZYŃSKA

Kierownik Internatu

PRZYJMUJE RODZICÓW

po uzgodnieniu telefonicznym

12 644 40 11

 

[wp-svg-icons icon="mail-2" wrap="i"]

A.RACZYNSKA@ZSZ2.EDU.PL

 

Informacje dla kierownika internatu