Zasady wyboru przedstawicieli Rady Pedagogicznej do Komisji Konkursowej

1. Kandydata na przedstawiciela RP do pracy w Komisji Konkursowej, może zgłosić każdy nauczyciel ZSZ nr 2 w Krakowie.

2. Liczba zgłoszeń jest nieograniczona.

3. Kandydaci wybierani są w tajnym głosowaniu, na zdalnym posiedzeniem RP.

4. Reprezentantami RP zostaje dwóch nauczycieli, którzy uzyskali w tajnym głosowaniu najwyższy wynik, w kolejności od największej liczby głosów.

5. W przypadku rezygnacji wybranego kandydata, przedstawicielem RP zostaje kolejny nauczyciel z listy.

Potwierdzam zapoznanie się z zasadami :
33 votes